Mieszkańcy Choczni protestują przeciwko powstaniu w ich miejscowości na 22 hektarach hipermarketów i
Mieszkańcy Choczni protestują przeciwko marketom

Mieszkańcy Choczni protestują przeciwko powstaniu w ich miejscowości na 22 hektarach hipermarketów i obiektów przemysłowych. Rada Miejska w Wadowicach ma wkrótce pochylić się nad tą sprawą.

Rady Miejska w Wadowicach przymierza się do podjęcia uchwały burmistrza Mateusza Klinowskiego o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego 22 hektarów pol rolnych, znajdujących się przy drodze krajowej nr 52 w Choczni, tuż przed Wadowicami (obok stacji paliw). Z wnioskiem o taką zamianę zgłosiła się holenderska spółka Barleda Poland sp. z o.o z Krakowa, w której prokurentem jest Polak Mirosław Chmiel z położonych obok Andrychowa Roczyn.

Przeciwko takiej inwestycji protestują jednak mieszkańcy, który zwrócili się do radnych z pismem w tej sprawie:

W imieniu Mieszkańców zamieszkałych na terenach przyległych do obszaru objętego proponowaną zmianą Studium, zwracamy się do Państwa Radnych z prośbą o odrzucenie w całości proponowanego projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Planowana inwestycja w Choczni na obszarze 22 ha, polegająca na budowie w przyszłości olbrzymich obiektów handlowych z funkcją produkcyjną o powierzchni powyżej 2000m2 rodzi cały szereg zagrożeń i uciążliwości dla Gminy Wadowice, których nie zrekompensują korzyści z powstałych na tym terenie galerii i sklepów wielkopowierzchniowych

Zagrożenia to:
- Upadek i likwidacją drobnego handlu i usług w Wadowicach, Choczni i pobliskim Andrychowie. - Wzrost bezrobocia w Gminie Wadowice i Gminach ościennych.
- Zwiększeniem wydatków na pomoc socjalną i zasiłki dla bezrobotnych i ich rodzin, którzy utracili miejsca pracy związane z drobnym handlem.
- Zmniejszenie wpływu do Gminy z tytułu podatków od istniejących lokali handlowych. - Utrata wpływu z tytułu podatków płaconych przez rodzimych kupców.
- Degradacja centrum Wadowic, gdzie obecnie znajdują się lokale handlowe i gastronomiczne lokalnych przedsiębiorców a w konsekwencji spadek atrakcyjności miasta dla potencjalnych turystów i odwiedzających Wadowice.

Powstanie obiektów handlu wielkopowierzchniowego w Choczni wygeneruje dodatkowy ruch samochodowy na tak już przeciążonych drogach DK 52, DK28, co spowoduje jeszcze większe zakorkowanie Wadowic, pobliskiego Andrychowa i Kalwarii uniemożliwiając przejazd przez te miasta w godzinach szczytu. Ruch na tych drogach jeszcze się zwiększy w nieodległej przyszłości wskutek powstania ośrodków rekreacyjnych nad zalewem w Świnnej Porębie i Mucharzu. - Wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza i gleby wzdłuż drogi DK52, DK 28 w Choczni, Wadowicach i Andrychowie przez cały rok, pogarszając i tak kiepską jakość powietrza w naszym regionie, co nie jest bez znaczenia dla ruchu turystycznego w naszej Gminie. - Narazi Gminę Wadowice na dodatkowe koszty budowy brakujących chodników wzdłuż dróg, dodatkowego oświetlenia, przebudowy skrzyżowań, budowy ronda i zjazdów na DK52 w związku z powstającymi na tym terenie obiektami

Dla nas mieszkańców Choczni, którzy wybudowali tutaj domy na terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną zgodnie z obowiązującym MPZP zmiana kwalifikacji tego terenu oraz powstanie tak olbrzymich obiektów handlowych w bezpośrednim oraz bliskim sąsiedztwie spowoduje cały szereg szkodliwych zagrożeń, uciążliwości i niedogodności. O tych szkodliwych oddziaływaniach na nasze zdrowie oraz ograniczających możliwość swobodnego korzystania z naszych nieruchomości już dwukrotnie pisaliśmy wnosząc uwagi do zmiany w Studium . Niestety nasze uwagi zostały zmarginalizowane przez autorów w opracowanej „Prognozie oddziaływania na środowisko” oraz zmiany do Studium...

Także p. Burmistrz uwagi te odrzucił, uzasadniając je argumentami z którymi się nie zgadzamy. Z naszymi niektórymi uwagami chcemy również Szanownych Państwa Radnym zapoznać.

Zwiększenie natężenia ruchu samochodowego na drodze DK 52 (Andrychów – Wadowice) dla Mieszkańców nieruchomości znajdujących w pobliżu drogi DK 52 skutkować będzie wzrostem zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększeniem hałasu. Nie oszacowano jakiej wielkości ruch pojazdów na drodze DK 52 wygeneruje tak olbrzymi teren handlowo-przemysłowy. Ponadto w sąsiedztwie DK52 brakuje chodników w Choczni na odcinku (przejazd kolejowy – do granicy z Wadowicami) co może powodować wzrost wypadków z udziałem pieszych na tym odcinku

2. Powstanie w/w obiektów zwiększy natężenia ruchu samochodowego na drodze powiatowej nr 1736K (Drapówka ) na odcinku: ul. Główna - skrzyżowanie z DK52. Droga nr 1736K (Drapówka) jest drogą wąską, z trawiastymi poboczami, bez chodników i oświetlenia . Na tej drodze występuje duży ruch pieszych do przystanków znajdujących się obok skrzyżowania z DK 52. Ruch pieszych nasila się w godzinach porannych, popołudniowych oraz po zmierzchu i powodowany jest przez mieszkańców Górnej Choczni i przyległych ulic dojeżdżających lub wracających z pracy, szkoły, itp. Wzmożony ruch samochodów na tej drodze może prowadzić do powstawania licznych wypadków z udziałem pieszych.

3. Utrudni wyjazd mieszkańcom z drogi powiatowej nr 1736K (Drapówka) na DK 52 co może powodować kolizje i wypadki w okolicy skrzyżowania. 4. Spowoduje zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe powietrza, gleby i wód gruntowych na obszarze i w sąsiedztwie planowanego terenu, również naszych posesji.

5. Zabetonowanie tak olbrzymiej powierzchni spowoduje zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe cieku wodnego znajdującego się na tym terenie przez spływające wody opadowe.

6. Uciążliwe sąsiedztwo spowoduje spadek wartości nieruchomości naszych posesji sąsiadujących z tym obszarem.

7. Nastąpi pogorszenie warunków bytowych Mieszkańców nieruchomości przyległych do w/w obszaru spowodowane nadmierną emisją hałasu powodowanego przez pracujące urządzenia klimatyzacji, samochody dostawcze, agregaty prądotwórcze, wzmożony ruch samochodowy, obiekty rozrywkowe powstałe na planowanym obszarze, utrudniony wypoczynek, zakłócanie ciszy nocnej. Szkodliwe oddziaływanie na zdrowie poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza spalinami, pyłami, itp. Zakłócenie nocnego wypoczynku przez świecące reklamy, bilbordy , neony , itp.

8. Powstały pas zieleni o charakterze izolacyjno –osłonowym w sąsiedztwie istniejących zabudowań zacznie spełniać swoja rolę dopiero za 15 - do 20 lat, gdy osiągnie odpowiednią wysokość. Warunkiem utrzymania takiego pasa jest jego właściwa pielęgnacja przez ten okres. W chwili obecnej nasadzone drzewka o wysokości 40 - 80 cm nie spełniają izolująco – osłonowej funkcji i nie zabezpieczają przyległych terenów przed negatywnymi wpływami projektowanego obszaru . Ponadto tego rodzaju rozwiązanie nie gwarantuje trwałości , może ulec biodegradacji, na skutek wpływu środowiska lub czynnika ludzkiego. Zarówno pas zieleni, jak również drogi wewnętrzne na tym terenie, powstałe przed wydaniem stosownej decyzji przez Szanowną Radę Miejską co do ostatecznego przeznaczenia tego terenu budzą wiele kontrowersji.

9. Brak przeprowadzonych przez Gminę analiz ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz bilansu terenów z których wynika zapotrzebowanie na tak ogromne tereny (22 ha) przeznaczone na obiekty handlowe z funkcją produkcyjną o powierzchni powyżej 2000m2. Na takie analizy w § 12a „ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWE TERENY INWESTYCYJNE” Tom I - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego powołują się autorzy projektu zmiany do Studium . Pragniemy przypomnieć, powołując się na Strategię Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr X/63/2015 Rady Miejskiej z dn.15 lipca 2015r, że z powyższego opracowaniu nie wynika fakt zapotrzebowanie na tak olbrzymie obiekty handlowe dla 38-tysięcznej Gminy Wadowice. Zmianę taką pragną przeforsować autorzy opracowanego Studium oraz p. Burmistrz uzasadniając to argumentami z którymi nie zgodzili się mieszkańcy Gminy i Handlowcy podczas publicznej debaty w dn. 22.05.2015r. Również naszym zdaniem tego rodzaju inwestycje w ogólnym bilansie przyniosą więcej szkód niż korzyści dla Gminy i Powiatu.

10. W opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do zmiany studium marginalizuje się wpływ szkodliwych i uciążliwych czynników na sąsiadujące z nim obszary oraz zamieszkałych na nim Mieszkańców. Opracowanie nie jest poparte żadnymi szacunkowymi obliczeniami wielkości generowanych przez ten teren zanieczyszczeń, ich rodzajem itp. .

P. Burmistrz w „Rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag” uzasadnia : Ad.6-11 „……Poruszone kwestie zostały opisane w ramach prognozy oddziaływania na środowisko jednak z uwagi na znaczną ogólność i charakter dokumentu studium jako kierunkowego nie jest możliwa szczegółowa ocena wpływu inwestycji na okoliczne tereny i zamieszkujących ich mieszkańców,”………...”

Skoro opracowana zmiana do Studium wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” nie określa wpływu na sąsiednie tereny i ich mieszkańców, to nie może być podstawą do opracowania i przyjęcia zmian w Miejscowym planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Powołując się opisane przez nas uwagi nie zgadzamy się na uchwalenie przez Szanowną Radę Uchwały sankcjonującej szkodliwy dla Gminy Wadowice i jej Mieszkańców projekt.

Z poważaniem Mieszkańcy ul. Drapówka)

 

Co ciekawe,  opozycja zarzuca burmistrzowi, że radni  nie zgodzili się na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestora, który chciał podobnej zamiany, tyle że z terenów przemysłowych po dawnych Bumarze przy ulicy Fabrycznej i wadowickiej obwodnicy. Spółka AS Invest, która nabyła te tereny i wyburzyła znajdujące się tutaj budynki poprzemysłowe, planowała w tym miejscu wybudowanie obiektu usługowo-handlowego i ekspozycyjnego dla przedsiębiorców.  W planach była również restauracja McDonald's, sala siłowni, fitness czy korty do gry w squash'a. Inwestor liczył też na uregulowanie i reorganizację zdewastowanej ulicy Fabrycznej oraz utworzenie tu dużego parkingu.

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

+5 #1 Gość 2017-07-17 14:15
Ludzie powinni się zjednoczyć w całej okolicy i jednoznacznie powiedzieć galeriom handlowym NIE (nie zależnie czy chodzi o Chocznię czy Wadowice itd.) - żaden taki obiekt nie przyniósł jeszcze ludziom nic dobrego. Patrzymy na Zator tam powstają obiekty produkcyjne, a u nas same galerie....przy kład Bielska i Sfery pokazuje jak w koło zdycha wszystko gdy powstaje duża galeria, Oświęcim to samo....

Teraz jedna uwaga:
Dlaczego w Zakopanem nie mają galerii .... no właśnie.... dlatego Krupówki są takie popularne i prosperują OK.
Cytować
+4 #2 Mieszkaniec Choczni 2017-07-17 15:38
Fajnie podpisane mieszkańcy ul. Drapówka :)A pisali to pewnie tzw... kupcy z Wadowic Tam jest 5 domów jeśli to ma być protest to chyba nie wypali :)
Cytować
-3 #3 zajc 2017-07-17 15:48
a CHOLEWKA co robi acha łun jest chory
Cytować
+9 #4 bssia 2017-07-17 15:50
Te male sklepiki wadowickie to jakaś zenada...i tak miasto umiera kulturowo...sam e banki i szmateksy...
Cytować
0 #5 Marcin111 2017-07-17 18:00
Cytuję Gość:

Teraz jedna uwaga:
Dlaczego w Zakopanem nie mają galerii .... no właśnie.... dlatego Krupówki są takie popularne i prosperują OK.


Na Krupówkach właśnie jest budowana galeria
Cytować
+7 #6 juhas 2017-07-17 20:57
Cytuję bssia:
Te male sklepiki wadowickie to jakaś zenada...i tak miasto umiera kulturowo...same banki i szmateksy...

Czyli galeria to ośrodek kultury? Ręce opadają jakim trzeba być ....
Cytować
+13 #7 juhas 2017-07-17 21:01
Zgadzam sie z tym że budowanie takich molochów bez analiz wpływu na środowisko i ekonomię miasta to porażka. Za budowa sa tylko lemingi które maja ciepłe posadki, a w weekend zamiast jechać do rodziny wolą wspierać zachodnich bogaczy.Juź teraz wyrzuca się do 60% zywnosci przeterminowane j.
Cytować
+6 #8 obserwator 2017-07-18 08:38
jest tylko jeden sosob policja skiarbowa powinna sprawdzic dokladnie burmistrza i wszystkich tzw ,,,radnych,, cos mi tu cychie brudna ,,,kasa,,
Cytować
+7 #9 skandal 2017-07-18 10:58
OGROMNY SKANDAL STRASZLIWY PRZEKRĘT, JAK MOŻNA NA COŚ TAKIEGO POZWOLIĆ??? TAM NA 100% NIE BĘDZIE ŻADNEGO PRZEMYSŁU TO BYŁ TYLKO PIC NA WODĘ ABY WYKIWAĆ LUDZI.
Cytować
+3 #10 pecka 2017-07-18 13:19
brak słów szkoda paznokci niszczyć na pisanie
Cytować
+1 #11 Chocznianin 2017-07-18 13:19
Mieszkańcy Choczni: od Zawala po Drapówkę, od Góralskiej po Baranciak
Urząd Miasta i Radni zrobili nam już na złość i mamy wysypisko śmieci, a za śmieci płacimy jak za zborze!!!
Podatki nam popodnosili a to my mamy problem ze śmieciami!!! Śmierdzi i syf do okola jak się starym gościńcem na rowerze chce człowiek przejechać!!!
Teraz chcą nam wybudować galerię i znowu nas oszukać, mamić pracą za kilka złotych, (już nasze dzieciaki pracują po 12 godzi w energylandii lub w park hotel Łysoń i są wykorzystywani) Chcą ograniczyć dostęp do i tak już zatłoczonej drogi krajowej, nie ma oddziaływania na środowisko. Z Wadowic się pozbyli galerii przy Urzędzie Skarbowym a chcą go nam wcisnąć!!!
MOJA PROPOZYCJA DLA WAS WSZYSTKICH TO BLOKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA GRANICY CHOCZNIA - INWAŁD NA DRODZE KRAJOWEJ 52!!! Niech się barany w urzędzie Miasta opamiętają!!!
Cytować
+2 #12 abrakadabra 2017-07-18 13:21
sezamie otwórz się - skok na 100 baniek
Cytować
-2 #13 100 baniek 2017-07-18 13:41
nie po to inwestor kupował działki, żeby na tym nie zarobić, kto sprzedawał?
Cytować
+5 #14 lump 2017-07-18 14:22
Cytuję 100 baniek:
nie po to inwestor kupował działki, żeby na tym nie zarobić, kto sprzedawał?

to niech sadzi płody rolne i zarabia
Cytować
+8 #15 alojz5 2017-07-18 14:48
Ja nie mieszkam w Choczni a tez jestem przeciwko hipermarketom. To nic dobrego dla gminy
Cytować
+1 #16 Nowy 2017-07-18 21:55
Skoro holenderska spółka kupiła działkę o statusie rolnym.....to po zmianie statusu wartość takiego terenu wzrośnie kilkudziesięcio krotnie - zyskuje na tym tylko ta spółka kosztem wszystkich w okolicy łącznie z Wadowicami. Miasto musi powiedzieć wyraźne NIE dla Galerii Handlowych w dodatku gdzie właścicielem jest kapitał zagraniczny !!!!! Chcą inwestować to OK ale w produkcję lub usługi, hotelarstwo a nie w bagno czyli centra handlowe....co w Krakowie już mają za dużo, że nam wciskają ???

Skoro inni potrafili zrobić fajny biznes na rozrywce itp. dążmy do tego by ten region był atrakcyjny turystycznie !!! a przepędzajmy wszystkich którzy chcą nas pompować z kasy poprzez centra handlowe !!!


ZDECYDOWANIE NIE DLA GALERII !!!
Cytować
+3 #17 prawda 2017-07-19 09:45
popieram rozwój przemysłu-produ kcji, budownictwa mieszkaniowego. Galerii jest już spory przesyt jeszcze co gorsza z obcym kapitałem gdzie zyski są transferowane za granicę a lokalna gospodarka dostaje po dupie.
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.