Wójt Mucharza Renata Galara wydała swoje oświadczenie w odpowiedzi na oświadczenie Wód Polskich w sp
Wójt gminy Mucharz Renata Galara o jeziorze i umowie z Wodami Polskimi

Wójt Mucharza Renata Galara wydała swoje oświadczenie w odpowiedzi na oświadczenie Wód Polskich w sprawie niekorzystnej dla gminy umowy i tego, że mieszkańcy nie będą mieć ani Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka ani dostępu do Jeziora Mucharskiego.

Jak już informowaliśmy, Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka nad Jeziorem Mucharskim nie powstanie. Gmina Mucharz stwierdziła, że umowa z Wodami Polskimi była dla niej niekorzystna. Z kolegi gmina Stryszów dogadała się z zarządcą.

Zobacz: Centrum Jaszczurówka nad Jeziorem Mucharskim nie powstanie

Wody Polskie wydały w tej sprawie oświadczenie, z którym polemizuje wójt gminy Mucharz Renata Galara. Oto jej odpowiedź na stanowisko zarządcy Jeziora Mucharskiego:

 

W związku z nieścisłym oświadczeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie w sprawie udostępnienia gruntów nad Jeziorem Mucharskim, wraz z wypowiedziami rzecznik PGW Wody Polskie Magdaleny Gali oraz publikacjami medialnymi w tym temacie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, co do przyczyn rezygnacji Gminy Mucharz z realizacji projektu pn. „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka" informuję co następuje:

1. Projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka" miał być inwestycją współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Mucharz pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 5.990.458,87 zł. Wkład własny gminy wyniósł 1 996 818,97 zł, którego źródłem w założeniach był kredyt długoterminowy. Należy podkreślić, że Centrum miało powstać na gruntach stanowiących własność skarbu państwa, będących we władaniu PGW Wody Polskie, na podstawie przyznanej promesy użyczenia gruntów. Już od samego początku realizacja tego projektu obarczona była bardzo dużym ryzykiem. Inwestowanie środków publicznych, w tym unijnych w łącznej wysokości ponad 8 mln zł, przy gminnym rocznym budżecie na poziomie 13 mln dochodów własnych, a do tego na dzierżawionym lub użyczonym gruncie, wymagało od Gminy dogłębnej analizy ryzyk i zabezpieczenia interesu Gminy w każdym punkcie. Od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. Gmina negocjowała z PGW Wody Polskie treść umowy użyczenia. Władze Gminy w żadnym momencie nie mogły zapomnieć, czy zlekceważyć podstawowej zasady obowiązującej w polskim systemie prawnym, która mówi, że wszystkie obiekty budowlane na gruncie użyczonym, czy dzierżawionym, stanowią po wygaśnięciu użyczenia, czy dzierżawy, własność podmiotu będącego właścicielem gruntów. Ponadto w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez WP, Gmina byłaby zmuszona zwrócić pozyskaną na inwestycję dotację unijną wraz z odsetkami. Dlatego też Gmina żądała zapisów, które gwarantowałyby zwrot poniesionych przez samorząd nakładów w momencie wypowiedzenia umowy przez PGW Wody Polskie oraz zapisów określających zasady rozliczenia nakładów po okresie trwania umowy, jeżeli nie doszłoby do jej kontynuacji.

Treść umowy została ostatecznie zaakceptowana przez Dyrekcję PGW Wody Polskie i Gminę Mucharz i przedstawiona w listopadzie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Umowa zabezpieczała interesy obydwóch stron. Pomimo wielokrotnych próśb ze strony Gminy, osiągniętego porozumienia nie udało się sfinalizować. PGW Wody Polskie zwlekały tak długo z podpisaniem umowy, aż promesa wygasła w marcu tego roku. Gmina Mucharz zdeterminowana dalej realizować projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka", zgodziła się na rozpoczęcie procedowania na nowo, według nowych zasad dotyczących gospodarki nieruchomościami skarbu państwa.

2. Jako nieprawdziwe należy uznać stanowisko PGW Wody Polskie, jakoby udostępnienie gruntów, zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było jedynie poprzez zawarcie umowy dzierżawy. Na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie 5 sierpnia br. na zaproszenie Prezesa PGW Wody Polskie Pana Przemysława Dacy, zostaliśmy poinformowani, że jedyną możliwością uzyskania terenów pod Centrum jest forma dzierżawy. Gmina zgodziła się na ten tryb pomimo, że art. 264. ustawy Prawo Wodne (na który w swoim oświadczeniu powołują się WP) dopuszcza również inne tryby m.in.: użyczenie. Co więcej Zarządzenie Nr 3/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w § 3 pkt 2.2. również przewiduje formę użyczenia nieruchomości pod warunkiem, że nieruchomości te zostaną przeznaczone na cele społeczne, ogólnodostępne, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że użyczenie nie naruszy działalności statutowej PGW Wody Polskie i nie będzie niezgodne z przepisami Prawa wodnego oraz zasadą prawidłowej gospodarki nieruchomościami.

Projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka" spełniał wszystkie te warunki. Podczas negocjacji, PGW Wody Polskie nie wskazało, jaką statutową ich działalność Centrum ewentualnie naruszy oraz z jakimi zasadami prawidłowej gospodarki nieruchomościami ta inwestycja będzie niezgodna. Mając powyższe na uwadze, uważamy, że PGW Wody Polskie miały i nadal mają możliwość skorzystania z innych, jak dzierżawa form udostępniania gruntów. I tylko od ich decyzji zależy, która forma będzie formą obowiązującą. Ostatecznie uzyskaliśmy informację, że na umowę użyczenia nie będzie zgody. PGW Wody Polskie jako jedyne rozwiązanie zaproponowały zawarcie umowy dzierżawy. Gmina Mucharz ostatecznie przyjęła ten tryb.

3. Nieprawdą jest, że przyczyną niepodpisania nowej umowy dzierżawy przez Gminę były za wysokie stawki dzierżawy. W projekcie umowy przewidziano preferencyjne stawki za dzierżawę, które Gmina w pełni zaakceptowała. Gmina zwróciła się jedynie z prośbą, aby w nowym projekcie umowy dzierżawy uwzględniono w całości zapisy wynegocjowane przy projekcie umowy użyczenia (o których mowa w pkt. 1 niniejszego pisma) i dokonanie zmian jedynie w zakresie przedmiotu umowy i ustalonych opłat dzierżawy. Jednakże w ostatecznym projekcie umowy dzierżawy nie wprowadzono żadnych zapisów, które dotyczyły zabezpieczenia interesów Gminy w związku z realizacją projektu i które były procedowane wiele miesięcy. Taka wersja była nie do zaakceptowania przez Gminę Mucharz. Niezrozumiałe dla nas jest, dlaczego umowa wynegocjowana i zaakceptowana przez obie strony w 2018 r. jest nie do przyjęcia przez WP w roku 2019 r. mimo niezmienionych w tym okresie przepisów.

Brak tych zapisów był głównym powodem niepodpisania umowy dzierżawy, gdyż narażałoby to Wójta Gminy na zarzut niegospodarności, zważywszy że PGW Wody Polskie zaproponowały (okres wynika z zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie) aby umowa została zawarta na 9 lat, czyli dokładnie tyle, ile wynosi realizacja projektu wraz z okresem jego trwałości. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której Gmina wybuduje Centrum i po 9 latach umowa dzierżawy nie zostanie przedłużona. Bez odpowiednich zapisów zostalibyśmy z niczym.
Ze stanowiskiem Wójta zgodziła się jednogłośnie Rada Gminy w Mucharzu na sesji w dniu
24 października 2019 r., która w uchwale nr IX/82 nie wyraziła zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy dzierżawy przedstawionej przez PGW Wody Polskie.
4. Nieuprawnionym jest porównywanie umów dzierżawy zawieranych przez PGW Wody Polskie z innymi podmiotami. Decydujący wpływ na kształt umowy powinien mieć rodzaj inwestycji na udostępnionym terenie. Nie można porównywać ryzyka organizacji kąpieliska, czy plaży w Gminie Stryszów z wielomilionową inwestycją Gminy Mucharz z obiektami trwale związanymi z gruntem współfinansowaną ze środków unijnych, która obarczona jest dużo większym ryzykiem.

Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

 

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

+29 #1 Mieszkaniec 2019-12-02 11:58
No i dobrze, że Mucharz nie daje się dymać zarządcy. Nie tak to miało wyglądać...
Cytować
+19 #2 Józef Brynkus 2019-12-02 11:59
Jeśli Pani Wójt dała takie wytłumaczenie powodów niepodpisania umowy z Wodami Polskimi - z czym się akurat zgadzam, to oznacza, że czyta wadowiceonline. pl i w związku z tym prosze ją o odpowiedź - tu publicznie
- czy takie wyjaśnienie oznacza, że Gmina Mucharz nie będzie dochodzić zapłaty przez Wody Polskie podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Mucharz, a będących własnością Wód Polskich??
- Ile Wody Polskie mają zaległości podatwkowych wobec gminy Mucharz
- jaka jest kwota podatku od nieruchomości od Elektrowni znajdującej się na terenie Jeziora Mucharskiego i innych obiektów będących własnością lub we władaniu Wód Polskich??
Cytować
+5 #3 Anty Łukasz 2019-12-02 22:16
@Łukasz akurat Brynkus ma racje. Chce uzyskac bardzo ciekawe informacje...
Cytować
0 #4 Korr 2019-12-02 22:21
Pani Wójt gdyby Pani lub urzędnicy gminy Mucharz znali przepisy kodeksu cywilnego określające ramy umowy użyczenia to by Pani wiedziała, że nie można w niej umieszczać zapisów o zwrocie nakładów poniesionych przez biorcę. Przepisy są tu jasne - tylko użyczający ma prawo żądać zwrotu nakładów. Taka umowa o jakiej Pani pisze byłaby z mocy prawa nieskuteczna. Po drugie art. 710 kodeksu cywilnego określa, że umowa użyczenia obejmuje wyłącznie bezpłatne użyczenie rzeczy. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest państwową jednostką organizacyjną we własności Skarbu Państwa. W związku z powyższym kierownictwo jest zobowiązane do właściwego reprezentowania jej interesów. Podpisanie z Gminą Mucharz umowy użyczenia (która jak już napisałem może być tylko bezpłatna) w sytuacji zainteresowania innych podmiotów terenami wokół jeziora byłaby jawnym złamaniem obowiązku ciążącego na kierownictwie PGW Wody Polskie. Przypominam Pani jako organowi wykonawczemu gminy, że nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków wskutek których dojdzie do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jest na podstawie art. 296 kodeksu Karnego ścigane z urzędu jako przestępstwo. Podżeganie do niekorzystnego gospodarowania majątkiem jest także ścigane z urzędu jako przestępstwo.
Cytować
+3 #5 Korr 2019-12-02 22:55
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną szokująca dla mnie rzecz. Pisze Pani w swoim oświadczeniu, że nieprawdą jest stanowisko PGW Wody Polskie stwierdzające, że jedyną formą udostępnia gruntów jest umowa dzierżawy. Przytacza Pani Zarządzenie Nr 3/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 marca 2019 r.w którym JASNO I WYRAŹNIE pisze, że przedmiotem użyczenia mogą być nieruchomości ale BEZ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ! Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka czym ma być jak nie działalnością gospodarczą? Czy Pani czyta co Pani pisze? Szokujące dla mnie jest, że osoba sprawująca funkcję wójta - organu odpowiedzialneg o za gospodarowanie majątkiem gminy nie zna podstawowych pojęć prawnych, nie mówiąc już o całych aktach prawa! Nie sprawuje Pani urzędu od wczoraj. Jak Pani do tej pory była w stanie ocenić pod względem prawnym podpisywane dokumenty? To ma być profesjonalizm? Wstyd i hańba!
Cytować
-2 #6 obserwator 2019-12-03 10:16
Do Korr. Działalność gospodarcza wiąże sie z zarobkiem.Gminy nie mogą zarobkować.Więc nie filozofój i ty się zastanów co piszesz.
Cytować
+2 #7 Korr 2019-12-03 19:59
Cytuję obserwator:
Do Korr. Działalność gospodarcza wiąże sie z zarobkiem.Gminy nie mogą zarobkować.Więc nie filozofój i ty się zastanów co piszesz.

Tak? Przepraszam a Pan właśnie spadł z księżyca? Skoro gminy nie mogą zarobkować to w takim razie na jakiej podstawie wystawiają rachunki za wodę, ścieki, śmieci? Na jakiej podstawie wynajmują obiekty sportowe i pomieszczenia w budynkach gminnych? Bzdury Pan pisze! Zgodnie z ustawą "Gospodarka Komunalna" gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności. Są to tzw. zadania własne gminy. Na taki właśnie cel zostało otrzymane dofinansowanie z UE. Po drugie gminy zgodnie z prawem mogą zakładać spółki prawa handlowego lub przystępować do istniejących spółek i w ramach nich prowadzić dowolną działalność gospodarczą. Proszę się dokształcić zanim zarzuci Pan komuś filozofowanie. Tak w ogóle to pisze się "FILOZOFUJ"
Cytować
+5 #8 Bart 2019-12-03 20:25
Szanowni administratorzy wadowiceonline. pl. Proszę przyjąć do wiadomości, że jeśli jeszcze raz skasujecie mój komentarz, który najwyraźniej propagandowo jest dla was niewygodny to niezwłocznie wystosuję pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie ograniczania mi konstytucyjnego prawa do wolności wypowiedzi na waszym portalu. Oczywiście w załączeniu prześlę screeny mojego komentarza oraz dokładnego czasu kiedy został skasowany abyście nie próbowali manipulować faktami. Pozdrawiam i poniżej zamieszczam jeszcze raz mój komentarz.

Cytuję Józef Brynkus:
Jeśli Pani Wójt dała takie wytłumaczenie powodów niepodpisania umowy z Wodami Polskimi - z czym się akurat zgadzam, to oznacza, że czyta wadowiceonline.pl i w związku z tym prosze ją o odpowiedź - tu publicznie
- czy takie wyjaśnienie oznacza, że Gmina Mucharz nie będzie dochodzić zapłaty przez Wody Polskie podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Mucharz, a będących własnością Wód Polskich??
- Ile Wody Polskie mają zaległości podatwkowych wobec gminy Mucharz
- jaka jest kwota podatku od nieruchomości od Elektrowni znajdującej się na terenie Jeziora Mucharskiego i innych obiektów będących własnością lub we władaniu Wód Polskich??


Panie Brynkus cztery lata był Pan posłem i do tej pory nie zna Pan prawa. Od kiedy to Kodeks Cywilny w odniesieniu do umowy użyczenia zawiera zapisy pozwalające biorcy zobowiązać użyczającego do zwrotu poniesionych nakładów? Kodeks cywilny oraz orzeczenia sądów mówią jasno, że takie prawo przysługuje tylko użyczającemu. Umowa o której pisze Pani Wójt z mocy prawa byłaby nieważna i wie o tym każdy student pierwszego roku prawa! Pani Wójt po prostu głupio się tłumaczy licząc na to, że większość osób nie zna obowiązującego prawa.
Podatek od nieruchomości pod jeziorem i od elektrowni wodnej? Dobre sobie! Może tak zamiast pod publikę kreować się na nowego Leppera sięgnąłby Pan po prawo podatkowe?
Cytować
-2 #9 obserwaor 2019-12-03 21:58
Cytuję Korr:
Cytuję obserwator:
Do Korr. Działalność gospodarcza wiąże sie z zarobkiem.Gminy nie mogą zarobkować.Więc nie filozofój i ty się zastanów co piszesz.

Tak? Przepraszam a Pan właśnie spadł z księżyca? Skoro gminy nie mogą zarobkować to w takim razie na jakiej podstawie wystawiają rachunki za wodę, ścieki, śmieci? Na jakiej podstawie wynajmują obiekty sportowe i pomieszczenia w budynkach gminnych? Bzdury Pan pisze! Zgodnie z ustawą "Gospodarka Komunalna" gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności. Są to tzw. zadania własne gminy. Na taki właśnie cel zostało otrzymane dofinansowanie z UE. Po drugie gminy zgodnie z prawem mogą zakładać spółki prawa handlowego lub przystępować do istniejących spółek i w ramach nich prowadzić dowolną działalność gospodarczą. Proszę się dokształcić zanim zarzuci Pan komuś filozofowanie. Tak w ogóle to pisze się "FILOZOFUJ"

Co innego są zadania własne Gminy,własnie te które wymieniłeś a co innego prowadzenie dzałalnosci gospodarczej.Wi ęc prosze się dokształcić Panie Korr.
Cytować
+2 #10 Korr 2019-12-03 22:35
Cytuję obserwaor:
Cytuję Korr:
Cytuję obserwator:
Do Korr. Działalność gospodarcza wiąże sie z zarobkiem.Gminy nie mogą zarobkować.Więc nie filozofój i ty się zastanów co piszesz.

Tak? Przepraszam a Pan właśnie spadł z księżyca? Skoro gminy nie mogą zarobkować to w takim razie na jakiej podstawie wystawiają rachunki za wodę, ścieki, śmieci? Na jakiej podstawie wynajmują obiekty sportowe i pomieszczenia w budynkach gminnych? Bzdury Pan pisze! Zgodnie z ustawą "Gospodarka Komunalna" gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności. Są to tzw. zadania własne gminy. Na taki właśnie cel zostało otrzymane dofinansowanie z UE. Po drugie gminy zgodnie z prawem mogą zakładać spółki prawa handlowego lub przystępować do istniejących spółek i w ramach nich prowadzić dowolną działalność gospodarczą. Proszę się dokształcić zanim zarzuci Pan komuś filozofowanie. Tak w ogóle to pisze się "FILOZOFUJ"

Co innego są zadania własne Gminy,własnie te które wymieniłeś a co innego prowadzenie dzałalnosci gospodarczej.Więc prosze się dokształcić Panie Korr.


Gmina prowadzi działalność gospodarczą by realizować zadania własne gminy. Proszę sobie otworzyć ustawę "Gospodarka Komunalna" i poczytać. Z tego powodu jednostki organizacyjne gminy mają nadany numer REGON i przypisane kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Na stronie GUS można sobie przeczytać jaką działalność gospodarczą prowadzi Gmina Mucharz. Jak mimo to dalej Pan tego nie zrozumie to przykro mi ale szkoda mojego czasu na jałową dyskusję.
Cytować
+1 #11 obserwator 2019-12-04 20:43
Dlaczego został skasowany mój komentarz !!!
Cytować
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.