W sobotę (18.11)  odbył się XVI Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, w czasie którego kilkudzi
Nowe władze Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

W sobotę (18.11)  odbył się XVI Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, w czasie którego kilkudziesięciu instruktorów harcerskich z terenu powiatu wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego wybrało nowe władze hufca na lata 2023–2027.  

Spotkanie kadry harcerskiej odbyło się w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury, naprzeciwko siedziby wadowickich harcerzy, na ulicy Teatralnej w Wadowicach. Poza instruktorami harcerskimi i drużynowymi z głosem decydującym, w spotkaniu uczestniczyli także funkcji drużyn hufca, harcerscy seniorzy oraz burmistrz Bartosz Kaliński. Obecny był także przedstawiciel Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Michał Łesyk, który nadzorował przebieg obrad. Zjazd Hufca decyduje o najważniejszych sprawach dla hufca, zbiera się cyklicznie co dwa lata. Tym razem uczestnicy wybierali nową Komendę Hufca, Komisję Rewizyjną i przyjmowali Strategię Rozwoju Hufca na lata 2023-2027.  
 
O godzinie 9:00 rozpoczęła się robocza część spotkania, podczas której dokonano wyboru Przewodniczącego Zjazdu - podharcmistrza Mateusza Gonciarczyka , który prowadził dalsze obrady, a także protokolantów: druhnę Joannę Ćwiklińską i przewodnika Tomasza Kota, którzy dokumentowali przebieg zjazdu. Wybrano również trzy komisje zjazdowe: uchwał i wniosków, wyborczą i skrutacyjną. W tej części spotkania przyjęto także regulamin i porządek obrad.  
 
Część oficjalna zjazdu rozpoczęła się o godzinie 10:00 wprowadzeniem sztandaru hufca, odśpiewaniem hymnu Związku Harcerstwa Polskiego oraz powitaniem delegatów i gości przez Komendanta Hufca podharcmistrza Daniela Pasierbka. Następnie odczytany został rozkaz komendanta L.16/2023 w którym zostały przyznane honorowe Odznaki Hufca Ziemi Wadowickiej dla osób przychylnych rozwojowi wadowickiego harcerstwa oraz zaangażowanych w jego tworzenie instruktorów hufca: hm. Marcinowi Homlowi, phm. Emilii Gwóźdź, phm. Mirosławie Zarębie, pwd. Wiktorii Pudłowskiej, pwd. Dominice Ziembie i pwd. Patrykowi Bieli.

Przedstawiciel Komendy Chorągwi Krakowskiej odznaczył phm. Daniela Pasierbka i phm. Adama Świetlika Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego a harcmistrzynię Iwonę Niedźwiedź Medalem Chorągwi Krakowskiej ZHP. Uczestnicy poznali także wyniki współzawodnictwa gromad i drużyn w roku harcerskim 2022/2023. Wśród najlepszych gromad i drużyn Hufca w minionym już roku harcerskim znalazły się: 13 Gromada Zuchowa “Zuch Misie” z Kleczy Dolnej, 5 Drużyna Harcerska “Nasze ZOO” ze Stanisławia Dolnego, 51 Wielopoziomowa Drużyn Harcerska “Wędrownicy” z Brzeźnicy, 130 Drużyna Starszoharcerska “Stu trzydziestu z Mucharza” i 2 Drużyna Wędrownicza “Pajątaki” z Wadowic.  
 
Podziękowania od ustępującego Komendanta otrzymali wszyscy drużynowi i szefowie zespołów, a także ustępująca komenda hufca w składzie: phm. Julia Moskwa (komendanta hufca do 18 lutego 2023, namiestniczka wędrownicza), phm. Daniel Pasierbek (komendant hufca od 18 lutego 2023, namiestnik harcerski) pwd. Patrycja Kudela (skarbniczka, namiestniczka starszoharcerska do 26 maja 2023), phm. Adam Świetlik (zastępca komendanta do spraw programu i pracy z kadrą), phm. Mateusz Gonciarczyk (członek komendy, namiestnik zuchowy), pwd. Kamil Pacułt (członek komendy).  
 
Ustępująca komenda hufca zaprezentowała podsumowanie swojej czteroletniej pracy. Każdy członek komendy osobiście podsumował swoją pracę w komendzie, wskazał obszary, które udało mu się wypracować, jak również te, które wymagają dalszego działania. Następnie głos zabrał przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej hm. Marcin Homel i przedstawił sprawozdanie z działalności komisji oraz ocenę działalności komendy hufca. Na koniec Pełnomocnik przytoczył delegatom opinię Komendanta i Komendy Chorągwi na temat Komendanta i Komendy Hufca Ziemi Wadowickiej. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdań, które delegaci zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ponownie głos zabrała hm. Marcin Homel wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Komendantowi i Komendzie. Wniosek o absolutorium był głosowany jawnie, na każdego członka komendy osobno. Komendant oraz członkowie komendy otrzymali od delegatów absolutorium i złożyli sznury funkcyjne na stoliku prezydialnym.
 
W kolejnej części spotkania rozpoczęła się dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Hufca na lata 2023-2027, instruktorzy zadawali pytania i doprecyzowali zapisy dokumentu przygotowanego przez Zespół ds. Strategii. Dokument ten wytycza główne kierunki rozwoju Hufca Ziemi Wadowickiej na następne lata. Cele i zadania jakie zostały w nim zawarte będą realizowane przez nową Komendę.
 
Kolejnym punktem obrad były wybory komendanta. Zgłoszona została jedna kandydatura – phm. Daniela Pasierbka, który w głosowaniu tajnym został wybrany na Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej.
 
Po przerwie obiadowej powrócono do wyborów nowych władz hufca. Nowo wybrany Komendant zaproponował skład komendy, a przed wyborami członków komendy delegaci mieli szanse zadawania pytań kandydatom. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. W skład nowej komendy hufca weszły następujące osoby: pwd. Patrycja Kudela (zastępczyni komendanta hufca, skarbniczka), hm. Iwona Niedźwiedź (zastępczyni komendanta hufca d.s. kształcenia i pracy z kadrą), pwd. Dominika Ziemba (członkini komendy hufca d.s. pozyskiwania środków), pwd. Anastazja Wojtas (członkini komendy hufca d.s. programu i wsparcia metodycznego), phm. Jerzy Szwed (członek komendy hufca d.s. wsparcia szczepów)
 
Delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną w składzie: phm. Sonia Knapczyk (przewodnicząca), hm. Marcin Homel (wiceprzewodniczący), phm. Dorota Polan (sekretarz), phm. Edyta Kadela, phm. Katarzyna Leja.
 
Przed zakończeniem spotkania zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Komendanta Hufca.  Zjazd Hufca Ziemi Wadowickiej zakończył się zawiązaniem kręgu harcerskiego i odśpiewaniem pieśni obrzędowych. Tym samym rozpoczęła się nowa kadencja władz Hufca. Komendant Hufca, druh podharcmistrz Daniel Pasierbek pełnił już funkcję komendanta hufca przez ostatnich 9 miesięcy, od ostatniego Zjazdu Nadzwyczajnego. Po Zjeździe zwykłym czeka go kolejna, pełna czteroletnia kadencja na funkcji komendanta.

(phm. Adam Świetlik/ Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.