Z końcem roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku z tym Prezes S
Ławnicy poszukiwani

Z końcem roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Miejskiej w Wadowicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach. Potrzeba dwie takie osoby.

Ławnik sądowy, zwany również sędzią społecznym, to niezawodowy członek sądu orzekającego, który reprezentuje obywateli. Podczas wszystkich etapów procesu sądowego ławnicy pozostają niezawiśli i podlegają wyłącznie Konstytucji i odpowiednim ustawom państwowym. Za jeden dzień pełnienia swoich obowiązków otrzymuje zapłatę w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 133,33 złotych brutto oraz zwrot kosztów dojazdu do sądu środkami komunikacji miejskiej w wysokości 12,63 złotych brutto.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat,    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika oraz  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikiem nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw  i wykroczeń,  adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni lub aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie można też być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Miejskiej: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca tego roku.

Więcej TUTAJ.

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze  

+1 #1 Beata 2023-06-06 12:20
Fifi się nada. On wszystko potrafi.

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.